Tel : +48 091 416 30 11

E-mail: osir@gryfino.pl

NARODOWY BIEG 100-LECIA „Od Bałtyku do Tatr” * Gryfino 11.11.2019
REGULAMIN

Idea Biegu – zgodnie z ustaloną przez Sejm datą zakończenia obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, tj. do 2022 roku zdecydowano, że idea Narodowego Biegu Stulecia od Bałtyku do Tatr będzie kontynuowana.

Kontynuacja takiej formy sportowych obchodów odzyskania niepodległości daje uczestnikom kolejnych biegów szansę skompletowania „pakietu stulecia 2018-2022”, bowiem każdego roku będą modyfikowane projekty medali i koszulek (ze zmianą koloru) z zachowaniem podstawowego elementu jakim jest cieszący się dużą popularnością „biegnący ludzik”.

I. Organizator (Koordynator):
Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (tel. 91 4153011, e-mail: sport@osir.gryfino.pl)
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” w Gryfinie (tel. 601205951, e-mail: hermes.gryfino@kki.pl)

II. Partnerzy:
Partner strategiczny: Powiat Gryfiński

III. Patronat honorowy:
Starosta Gryfiński, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

IV. Patroni medialni:
Gazeta Gryfińska, Gazeta Chojeńska

V. Godzina i miejsce startu:
11.11.2019 godz. 11:11 start i meta - gryfińskie nabrzeże ul. Nadodrzańska

VI. Współpraca – sponsoring:
Projekt jest przedsięwzięciem otwartym dla każdej osoby, dla każdej instytucji oraz firmy, która chciałaby się włączyć do współpracy przy jego realizacji.

VII. Cele:
1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
3. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.
4. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu „fair play” oraz idei Pierre de Coubertin’a, ojca nowożytnych igrzysk: „ważny jest udział, a nie zwycięstwo”.
5. Integracja mieszkańców powiatu gryfińskiego.

VIII. Trasa biegu:
Dystans: 10 km z atestem ulicami Gryfina według poniższej mapki:

IX. Pomiar Czasu:
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godz. 30 minut.

X. Uczestnictwo:
W biegu będą mogły wziąć udział osoby, które:
- w dniu zawodów będą miały ukończone 15 lat ( r. 2004 i starsi),
- dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www. http://biegniepodleglosci-gryfino.pl/ w terminie zgodnym z regulaminem,
- uiszczą opłatę startową w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,
- dokonają weryfikacji w biurze zawodów.

XI. Zgłoszenia:
Do dnia 6 listopada 2019 r. do limitu 400 osób, poprzez formularz elektroniczny systemu Domtel a także używając adresu
http://biegniepodleglosci-gryfino.pl/regulamin/

Także w biurze zawodów w dniu startu pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników.

XII. Opłaty:
O wysokości opłaty decyduje termin jej uregulowania a nie termin zgłoszenia się do biegu.
- do dnia 31.07.2019 r. - 50 zł.
- od dnia 01.08.2019 r. do 07.11.2019 – 70 zł.
Płatne na konto: MKS Hermes, 74-100 Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70, Bank PEKAO S. A. I O/Gryfino, nr konta 78 1240 3855 1111 0010 9111 6564
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz Bieg Stulecia.

Opłata musi być dokonana do 7 dni od zgłoszenia się do biegu nie później jednak jak do 7 listopada 2019 (decyduje data wpływu na konto organizatora).
- w dniu 11.11.2019 r. (gotówka w biurze zawodów) – 80 zł.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi a pakiet startowy nie przysługuje. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty startowej na inną osobę.

Zawodnikom z kategorii K60, M70 (rocznik K-1959 i starsze oraz M-1949 i starsi) przysługują bonifikata w opłacie startowej wynosząca 50 %.

XIII. Pakiet uczestnika:
W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia:
a) numery startowe z chipami.
b) koszulki wykonane z materiału oddychającego z krótkim rękawem w kolorze białym z okolicznościowym nadrukiem
c) medale z biało-czerwoną wstążką (identyczne jak we wszystkich miastach objętych projektem)
d) posiłek regeneracyjny po biegu

    

XIV. Weryfikacja:
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby):
- w przeddzień zawodów - 10.11.2019 r. Gryfino –  budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska, w godz. 1000 – 1400
- w dniu zawodów - 11.11.2019 r.  Gryfino – budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska w godz. 830 – 1015

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby w wieku 15-18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL 1. Nie dotyczy to zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania i zgodę lekarza na uprawianie sportu, które należy okazać przy weryfikacji.

Osoby poniżej 15 roku życia (liczy się data urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.

XV. Klasyfikacja i nagrody:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – po 6 pucharów
 • klasyfikacja w kategoriach wiekowych - statuetka dla zwycięzcy (z pominięciem zawodników nagradzanych w klasyfikacji generalnej)
K15, M15
K17, M17
K20, M20
K30, M30
K40, M40
K50, M50K60
M60
M70
15 - 16 lat
17 – 19 lat
20 - 29 lat
30 - 39 lat
40 - 49 lat
50 - 59 lat60 lat i więcej
60 - 69 lat
70 lat i więcej
(2004 - 03)
(2002 - 00)
(1999 - 90)
(1989 - 80)
(1979 - 70)
(1969 - 60)(1959 i starsze)
(1959 - 50)
(1949 i starsi)

XVI. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu.
 2. Oznakowanie trasy co każdy kilometr.
 3. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
 4. W pobliżu startu znajdować się będzie DEPOZYT.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 6. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizatora.
 8. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 10. Partnerem Biegu 100-lecia jest Biuro Biegu Stulecia.
 11. Informacje o projekcie na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości znajdują się na stronie biegstulecia.pl

 

1  Wzór oświadczenia rodzica:

Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia mojego syna/córki JANA KOWALSKIEGO i wyrażam zgodę na jego/jej udział w Narodowym Biegu 100-lecia (bieg na 10 000 m) odbywającym się w Gryfinie w dn. 11 listopada 2019 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki do celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów promocyjnych biegu.

.....................................                                       ......................................
czytelny podpis rodzica                                      PESEL rodzica

 

Klauzula informacyjna:

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia Narodowego Biegu 100-lecia „Od Bałtyku do Tatr”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: OSiR w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100, Gryfino, sport@osir.gryfino.pl Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Oświadczenie zawodników:

Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Narodowego Biegu 100-lecia „Od Bałtyku do Tatr”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku
w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na kontakt ze mną i przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w Narodowego Biegu 100-lecia „Od Bałtyku do Tatr” który odbędzie się 11 listopada 2019 r. w Gryfinie.

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

 

------------------------------------------------------
Wersja do pobrania (plik .pdf) - tutaj

NARODOWY BIEG 100-LECIA „Od Bałtyku do Tatr” * Gryfino 11.11.2019
REGULAMIN

Idea Biegu – zgodnie z ustaloną przez Sejm datą zakończenia obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, tj. do 2022 roku zdecydowano, że idea Narodowego Biegu Stulecia od Bałtyku do Tatr będzie kontynuowana.

Kontynuacja takiej formy sportowych obchodów odzyskania niepodległości daje uczestnikom kolejnych biegów szansę skompletowania „pakietu stulecia 2018-2022”, bowiem każdego roku będą modyfikowane projekty medali i koszulek (ze zmianą koloru) z zachowaniem podstawowego elementu jakim jest cieszący się dużą popularnością „biegnący ludzik”.

I. Organizator (Koordynator):
Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (tel. 91 4153011, e-mail: sport@osir.gryfino.pl)
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” w Gryfinie (tel. 601205951, e-mail: hermes.gryfino@kki.pl)

II. Partnerzy:
Partner strategiczny: Powiat Gryfiński

III. Patronat honorowy:
Starosta Gryfiński, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

IV. Patroni medialni:
Gazeta Gryfińska, Gazeta Chojeńska

V. Godzina i miejsce startu:
11.11.2019 godz. 11:11 start i meta - gryfińskie nabrzeże ul. Nadodrzańska

VI. Współpraca – sponsoring:
Projekt jest przedsięwzięciem otwartym dla każdej osoby, dla każdej instytucji oraz firmy, która chciałaby się włączyć do współpracy przy jego realizacji.

VII. Cele:
1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
3. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.
4. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu „fair play” oraz idei Pierre de Coubertin’a, ojca nowożytnych igrzysk: „ważny jest udział, a nie zwycięstwo”.
5. Integracja mieszkańców powiatu gryfińskiego.

VIII. Trasa biegu:
Dystans: 10 km z atestem ulicami Gryfina według poniższej mapki:

IX. Pomiar Czasu:
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godz. 30 minut.

X. Uczestnictwo:
W biegu będą mogły wziąć udział osoby, które:
- w dniu zawodów będą miały ukończone 15 lat ( r. 2004 i starsi),
- dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www. http://biegniepodleglosci-gryfino.pl/ w terminie zgodnym z regulaminem,
- uiszczą opłatę startową w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,
- dokonają weryfikacji w biurze zawodów.

XI. Zgłoszenia:
Do dnia 6 listopada 2019 r. do limitu 400 osób, poprzez formularz elektroniczny systemu Domtel a także używając adresu
http://biegniepodleglosci-gryfino.pl/regulamin/

Także w biurze zawodów w dniu startu pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników.

XII. Opłaty:
O wysokości opłaty decyduje termin jej uregulowania a nie termin zgłoszenia się do biegu.
- do dnia 31.07.2019 r. - 50 zł.
- od dnia 01.08.2019 r. do 07.11.2019 – 70 zł.
Płatne na konto: MKS Hermes, 74-100 Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70, Bank PEKAO S. A. I O/Gryfino, nr konta 78 1240 3855 1111 0010 9111 6564
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz Bieg Stulecia.

Opłata musi być dokonana do 7 dni od zgłoszenia się do biegu nie później jednak jak do 7 listopada 2019 (decyduje data wpływu na konto organizatora).
- w dniu 11.11.2019 r. (gotówka w biurze zawodów) – 80 zł.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi a pakiet startowy nie przysługuje. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty startowej na inną osobę.

Zawodnikom z kategorii K60, M70 (rocznik K-1959 i starsze oraz M-1949 i starsi) przysługują bonifikata w opłacie startowej wynosząca 50 %.

XIII. Pakiet uczestnika:
W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia:
a) numery startowe z chipami.
b) koszulki wykonane z materiału oddychającego z krótkim rękawem w kolorze białym z okolicznościowym nadrukiem
c) medale z biało-czerwoną wstążką (identyczne jak we wszystkich miastach objętych projektem)
d) posiłek regeneracyjny po biegu

    

XIV. Weryfikacja:
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby):
- w przeddzień zawodów - 10.11.2019 r. Gryfino –  budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska, w godz. 1000 – 1400
- w dniu zawodów - 11.11.2019 r.  Gryfino – budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska w godz. 830 – 1015

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby w wieku 15-18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL 1. Nie dotyczy to zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania i zgodę lekarza na uprawianie sportu, które należy okazać przy weryfikacji.

Osoby poniżej 15 roku życia (liczy się data urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.

XV. Klasyfikacja i nagrody:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – po 6 pucharów
 • klasyfikacja w kategoriach wiekowych - statuetka dla zwycięzcy (z pominięciem zawodników nagradzanych w klasyfikacji generalnej)
K15, M15
K17, M17
K20, M20
K30, M30
K40, M40
K50, M50K60
M60
M70
15 - 16 lat
17 – 19 lat
20 - 29 lat
30 - 39 lat
40 - 49 lat
50 - 59 lat60 lat i więcej
60 - 69 lat
70 lat i więcej
(2004 - 03)
(2002 - 00)
(1999 - 90)
(1989 - 80)
(1979 - 70)
(1969 - 60)(1959 i starsze)
(1959 - 50)
(1949 i starsi)

XVI. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu.
 2. Oznakowanie trasy co każdy kilometr.
 3. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
 4. W pobliżu startu znajdować się będzie DEPOZYT.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 6. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizatora.
 8. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 10. Partnerem Biegu 100-lecia jest Biuro Biegu Stulecia.
 11. Informacje o projekcie na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości znajdują się na stronie biegstulecia.pl

 

1  Wzór oświadczenia rodzica:

Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia mojego syna/córki JANA KOWALSKIEGO i wyrażam zgodę na jego/jej udział w Narodowym Biegu 100-lecia (bieg na 10 000 m) odbywającym się w Gryfinie w dn. 11 listopada 2019 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki do celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów promocyjnych biegu.

.....................................                                       ......................................
czytelny podpis rodzica                                      PESEL rodzica

 

Klauzula informacyjna:

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia Narodowego Biegu 100-lecia „Od Bałtyku do Tatr”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: OSiR w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100, Gryfino, sport@osir.gryfino.pl Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Oświadczenie zawodników:

Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Narodowego Biegu 100-lecia „Od Bałtyku do Tatr”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku
w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na kontakt ze mną i przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w Narodowego Biegu 100-lecia „Od Bałtyku do Tatr” który odbędzie się 11 listopada 2019 r. w Gryfinie.

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

 

------------------------------------------------------
Wersja do pobrania (plik .pdf) - tutaj

MENU

 •