Tel : +48 091 416 30 11

E-mail: osir@gryfino.pl

GRYFIŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - Gryfino 11.11.2020
REGULAMIN

I. Organizator (Koordynator):
Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (tel. 91 4153011, e-mail: sport@osir.gryfino.pl)
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” w Gryfinie (tel. 601205951, e-mail: hermes.gryfino@kki.pl)

II. Partnerzy:
Powiat Gryfiński

III. Patronat honorowy:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

IV. Patroni medialni:
Gazeta Gryfińska

V. Godzina i miejsce startu:
11.11.2020 godz. 11:11 start i meta - gryfińskie nabrzeże ul. Nadodrzańska

VI. Współpraca – sponsoring:
Projekt jest przedsięwzięciem otwartym dla każdej osoby, dla każdej instytucji oraz firmy, która chciałaby się włączyć do współpracy przy jego realizacji.

VII. Cele:
1. Uczczenie 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
3. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.
4. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu „fair play” oraz idei Pierre de Coubertin’a, ojca nowożytnych igrzysk: „ważny jest udział, a nie zwycięstwo”.
5. Integracja mieszkańców powiatu gryfińskiego.

VIII. Trasa biegu:
Dystans: 10 km częściowo ulicami Gryfina według poniższej mapki:

IX. Pomiar Czasu:
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godz. 30 minut.

X. Uczestnictwo:
W biegu będą mogły wziąć udział osoby, które:
- w dniu zawodów będą miały ukończone 15 lat ( r. 2005 i starsi),
- dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www. http://biegniepodleglosci-gryfino.pl/ w terminie zgodnym z regulaminem,
- uiszczą opłatę startową w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,
- dokonają weryfikacji w biurze zawodów.

XI. Zgłoszenia:
Do dnia 6 listopada 2020 r. do limitu 120 osób (obostrzenia wynikające z COVID-19), poprzez formularz elektroniczny systemu Domtel a także używając adresu http://biegniepodleglosci-gryfino.pl/zapisy/

Także w biurze zawodów w dniu startu pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników.

XII. Opłaty:
O wysokości opłaty decyduje termin jej uregulowania a nie termin zgłoszenia się do biegu.
- do dnia 11.10.2020 r. - 60 zł.
- od dnia 12.10.2020 r. do 05.11.2020 – 70 zł.
Płatne na konto: MKS Hermes, 74-100 Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70, Bank PEKAO S. A. I O/Gryfino, nr konta 24 1240 3855 1111 0011 01680739. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz Bieg Niepodległości.

Opłata musi być dokonana do 7 dni od zgłoszenia się do biegu nie później jednak jak do 5 listopada 2020 (decyduje data wpływu na konto organizatora).
- w dniu 11.11.2020 r. (gotówka w biurze zawodów) – 80 zł.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi a pakiet startowy nie przysługuje. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty startowej na inną osobę.

Zawodnikom z kategorii K60, M70 (rocznik K-1960 i starsze oraz M-1950 i starsi) przysługują bonifikata w opłacie startowej wynosząca 50 %.

XIII. Pakiet uczestnika:
W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia:
a) numer startowy z chipem.
b) koszulkę z okolicznościowym nadrukiem
c) medal z biało-czerwoną wstążką
d) posiłek regeneracyjny po biegu

XIV. Weryfikacja:
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby):
- w przeddzień zawodów - 10.11.2020 r. Gryfino –  budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska, w godz. 1000 – 1400
- w dniu zawodów - 11.11.2020 r.  Gryfino – budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska w godz. 830 – 1015

W biurze zawodów obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby w wieku 15-18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL 1. Nie dotyczy to zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania i zgodę lekarza na uprawianie sportu, które należy okazać przy weryfikacji.

Osoby poniżej 15 roku życia (liczy się data urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.

XV. Klasyfikacja i nagrody:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – po 6 pucharów
 • klasyfikacja w kategoriach wiekowych - statuetka dla zwycięzcy (z pominięciem zawodników nagradzanych w klasyfikacji generalnej)
K15, M15
K17, M17
K20, M20
K30, M30
K40, M40
K50, M50
K60
M60
M70
15 - 16 lat
17 – 19 lat
20 - 29 lat
30 - 39 lat
40 - 49 lat
50 - 59 lat
60 lat i więcej
60 - 69 lat
70 lat i więcej
(2005 - 04)
(2003 - 01)
(2000 - 91)
(1990 - 81)
(1980 - 71)
(1970 - 61)
(1960 i starsze)
(1960 - 51)
(1950 i starsi)

XVI. Postanowienia końcowe:

 1. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią covid-19.
 2. Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu.
 3. Oznakowanie trasy co każdy kilometr.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
 5. W pobliżu startu znajdować się będzie DEPOZYT.
 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 7. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizatora.
 9. W związku z sytuacją związaną z pandemią Covid-19 obowiązkowym wyposażeniem każdego zawodnika jest maseczka, komin, buff lub inne okrycie ust i nosa w strefie startowej oraz w ewentualnym punkcie regeneracyjnym a także w strefie biura zawodów –ZAWSZE! W miarę rozwoju sytuacji zasada ta może ulec zmianie o czym zawodnicy zostaną poinformowani.
 10. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

1  Wzór oświadczenia rodzica:

Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia mojego syna/córki JANA KOWALSKIEGO i wyrażam zgodę na jego/jej udział w Gryfińskim Biegu Niepodległoci (bieg na 10 000 m) odbywającym się w Gryfinie w dn. 11 listopada 2020 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki do celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów promocyjnych biegu.

.....................................                                       ......................................
czytelny podpis rodzica                                      PESEL rodzica

 

Klauzula informacyjna:

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia Gryfińskiego Biegu Niepodległości. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: OSiR w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100, Gryfino, sport@osir.gryfino.pl Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Zasady dodatkowe związane z Covid-191.

 1. Zasady działania biura zawodów będą zmienione i opisane odpowiednio wcześniej, zgodnie z aktualnie panującymi warunkami. Może się zdarzyć, że zawodnicy otrzymają przedziały czasowe w których muszą stawić się po odbiór pakietów w celu uniknięcia tłumów w biurze i zapobieganiu nadmiernemu gromadzeniu się. W takim wypadku zawodnicy zobowiązani są bezwarunkowo przestrzegać zasad wysłanych do każdego zawodnika droga mailową oraz opisanych na stronach zawodów.
 2. W biurze zawodów oraz w innych miejscach będą znajdowały się punkty dezynfekowania dłoni z których zawodnicy zobowiązani są korzystać pod rygorem niedopuszczenia do biura zawodów, punktu wydawania posiłków, co może zakończy się dyskwalifikacja z biegu i usunięciem z listy startowej.
 3. Przed wejściem do biura zawodów zawodnicy mogą być wyrywkowo brani do bezdotykowego pomiaru temperatury. Zawodnicy z wynikiem powyżej 38 stopni nie będą dopuszczani do biura zawodów i do samych zawodów.
 4. Zasady dotyczące sytuacji mogą być dynamiczne i mogą ulegać restrykcjom lub ich poluzowaniu. Zawodnicy zapisując się na bieg zobowiązują się tym samym śledzić informacje organizatora dotyczące tych zmian i bezwzględnie się do nich stosować.
 5. Osoby w jakikolwiek sposób nie stosujące się do zasad i zaleceń związanych z niniejszymi ustaleniami i ewentualnymi zmianami będą usuwani z list startowych i z zawodów bez możliwości odzyskania wpisowego.
 6. Dalsze informacje organizator zapewni w czasie bliższym zawodom.

Oświadczenie zawodników:

Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Gryfińskim Biegu Niepodległości i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na kontakt ze mną i przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w Gryfińskim Biegu Niepodległości który odbędzie się 11 listopada 2020 r. w Gryfinie.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności oraz przestrzegania zarządzeń,zakazów, nakazów i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa na terenie Polski, określonych aktami prawnymi, decyzjami lub zaleceniami władz państwowych lub służb sanitarnych oraz warunków regulaminu

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

 

------------------------------------------------------
Wersja do pobrania (plik .pdf) - tutaj

GRYFIŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - Gryfino 11.11.2020
REGULAMIN

I. Organizator (Koordynator):
Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (tel. 91 4153011, e-mail: sport@osir.gryfino.pl)
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” w Gryfinie (tel. 601205951, e-mail: hermes.gryfino@kki.pl)

II. Partnerzy:
Powiat Gryfiński

III. Patronat honorowy:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

IV. Patroni medialni:
Gazeta Gryfińska

V. Godzina i miejsce startu:
11.11.2020 godz. 11:11 start i meta - gryfińskie nabrzeże ul. Nadodrzańska

VI. Współpraca – sponsoring:
Projekt jest przedsięwzięciem otwartym dla każdej osoby, dla każdej instytucji oraz firmy, która chciałaby się włączyć do współpracy przy jego realizacji.

VII. Cele:
1. Uczczenie 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
3. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.
4. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu „fair play” oraz idei Pierre de Coubertin’a, ojca nowożytnych igrzysk: „ważny jest udział, a nie zwycięstwo”.
5. Integracja mieszkańców powiatu gryfińskiego.

VIII. Trasa biegu:
Dystans: 10 km częściowo ulicami Gryfina według poniższej mapki:

IX. Pomiar Czasu:
Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godz. 30 minut.

X. Uczestnictwo:
W biegu będą mogły wziąć udział osoby, które:
- w dniu zawodów będą miały ukończone 15 lat ( r. 2005 i starsi),
- dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www. http://biegniepodleglosci-gryfino.pl/ w terminie zgodnym z regulaminem,
- uiszczą opłatę startową w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,
- dokonają weryfikacji w biurze zawodów.

XI. Zgłoszenia:
Do dnia 6 listopada 2020 r. do limitu 120 osób (obostrzenia wynikające z COVID-19), poprzez formularz elektroniczny systemu Domtel a także używając adresu http://biegniepodleglosci-gryfino.pl/zapisy/

Także w biurze zawodów w dniu startu pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników.

XII. Opłaty:
O wysokości opłaty decyduje termin jej uregulowania a nie termin zgłoszenia się do biegu.
- do dnia 11.10.2020 r. - 60 zł.
- od dnia 12.10.2020 r. do 05.11.2020 – 70 zł.
Płatne na konto: MKS Hermes, 74-100 Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70, Bank PEKAO S. A. I O/Gryfino, nr konta 24 1240 3855 1111 0011 01680739. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz Bieg Niepodległości.

Opłata musi być dokonana do 7 dni od zgłoszenia się do biegu nie później jednak jak do 5 listopada 2020 (decyduje data wpływu na konto organizatora).
- w dniu 11.11.2020 r. (gotówka w biurze zawodów) – 80 zł.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi a pakiet startowy nie przysługuje. Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty startowej na inną osobę.

Zawodnikom z kategorii K60, M70 (rocznik K-1960 i starsze oraz M-1950 i starsi) przysługują bonifikata w opłacie startowej wynosząca 50 %.

XIII. Pakiet uczestnika:
W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia:
a) numer startowy z chipem.
b) koszulkę z okolicznościowym nadrukiem
c) medal z biało-czerwoną wstążką
d) posiłek regeneracyjny po biegu

XIV. Weryfikacja:
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby):
- w przeddzień zawodów - 10.11.2020 r. Gryfino –  budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska, w godz. 1000 – 1400
- w dniu zawodów - 11.11.2020 r.  Gryfino – budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska w godz. 830 – 1015

W biurze zawodów obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby w wieku 15-18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL 1. Nie dotyczy to zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania i zgodę lekarza na uprawianie sportu, które należy okazać przy weryfikacji.

Osoby poniżej 15 roku życia (liczy się data urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.

XV. Klasyfikacja i nagrody:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – po 6 pucharów
 • klasyfikacja w kategoriach wiekowych - statuetka dla zwycięzcy (z pominięciem zawodników nagradzanych w klasyfikacji generalnej)
K15, M15
K17, M17
K20, M20
K30, M30
K40, M40
K50, M50
K60
M60
M70
15 - 16 lat
17 – 19 lat
20 - 29 lat
30 - 39 lat
40 - 49 lat
50 - 59 lat
60 lat i więcej
60 - 69 lat
70 lat i więcej
(2005 - 04)
(2003 - 01)
(2000 - 91)
(1990 - 81)
(1980 - 71)
(1970 - 61)
(1960 i starsze)
(1960 - 51)
(1950 i starsi)

XVI. Postanowienia końcowe:

 1. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią covid-19.
 2. Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu.
 3. Oznakowanie trasy co każdy kilometr.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
 5. W pobliżu startu znajdować się będzie DEPOZYT.
 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 7. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizatora.
 9. W związku z sytuacją związaną z pandemią Covid-19 obowiązkowym wyposażeniem każdego zawodnika jest maseczka, komin, buff lub inne okrycie ust i nosa w strefie startowej oraz w ewentualnym punkcie regeneracyjnym a także w strefie biura zawodów –ZAWSZE! W miarę rozwoju sytuacji zasada ta może ulec zmianie o czym zawodnicy zostaną poinformowani.
 10. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

1  Wzór oświadczenia rodzica:

Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia mojego syna/córki JANA KOWALSKIEGO i wyrażam zgodę na jego/jej udział w Gryfińskim Biegu Niepodległoci (bieg na 10 000 m) odbywającym się w Gryfinie w dn. 11 listopada 2020 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki do celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów promocyjnych biegu.

.....................................                                       ......................................
czytelny podpis rodzica                                      PESEL rodzica

 

Klauzula informacyjna:

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia Gryfińskiego Biegu Niepodległości. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk, NIP: 839-002-80-09 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: OSiR w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100, Gryfino, sport@osir.gryfino.pl Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Zasady dodatkowe związane z Covid-191.

 1. Zasady działania biura zawodów będą zmienione i opisane odpowiednio wcześniej, zgodnie z aktualnie panującymi warunkami. Może się zdarzyć, że zawodnicy otrzymają przedziały czasowe w których muszą stawić się po odbiór pakietów w celu uniknięcia tłumów w biurze i zapobieganiu nadmiernemu gromadzeniu się. W takim wypadku zawodnicy zobowiązani są bezwarunkowo przestrzegać zasad wysłanych do każdego zawodnika droga mailową oraz opisanych na stronach zawodów.
 2. W biurze zawodów oraz w innych miejscach będą znajdowały się punkty dezynfekowania dłoni z których zawodnicy zobowiązani są korzystać pod rygorem niedopuszczenia do biura zawodów, punktu wydawania posiłków, co może zakończy się dyskwalifikacja z biegu i usunięciem z listy startowej.
 3. Przed wejściem do biura zawodów zawodnicy mogą być wyrywkowo brani do bezdotykowego pomiaru temperatury. Zawodnicy z wynikiem powyżej 38 stopni nie będą dopuszczani do biura zawodów i do samych zawodów.
 4. Zasady dotyczące sytuacji mogą być dynamiczne i mogą ulegać restrykcjom lub ich poluzowaniu. Zawodnicy zapisując się na bieg zobowiązują się tym samym śledzić informacje organizatora dotyczące tych zmian i bezwzględnie się do nich stosować.
 5. Osoby w jakikolwiek sposób nie stosujące się do zasad i zaleceń związanych z niniejszymi ustaleniami i ewentualnymi zmianami będą usuwani z list startowych i z zawodów bez możliwości odzyskania wpisowego.
 6. Dalsze informacje organizator zapewni w czasie bliższym zawodom.

Oświadczenie zawodników:

Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Gryfińskim Biegu Niepodległości i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na kontakt ze mną i przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w Gryfińskim Biegu Niepodległości który odbędzie się 11 listopada 2020 r. w Gryfinie.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności oraz przestrzegania zarządzeń,zakazów, nakazów i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa na terenie Polski, określonych aktami prawnymi, decyzjami lub zaleceniami władz państwowych lub służb sanitarnych oraz warunków regulaminu

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

 

------------------------------------------------------
Wersja do pobrania (plik .pdf) - tutaj

MENU

 •